HOME OVER DOOPSGEZINDEN GEMEENTEN JONGEREN DIENSTEN & SERVICE
contact | links
 
  > Uitleg
> Opgeven
> Contact
> Naar Doopsgezind.nl
 
 
 
Gewetensbezwaren.nl
Welkom op gewetensbezwaren.nl, het online register voor gewetensbezwaren; een initiatief van de ADS.

Sinds enige jaren is in Nederland de opkomstplicht voor de militaire dienst opgeschort. De dienstplicht is echter nooit afgeschaft. De opschorting houdt in dat de overheid dit betrekkelijk makkelijk kan terugdraaien zodra zij daar aanleiding toe ziet. Dit zou het geval kunnen zijn bij situaties waar oorlogsdreiging ontstaat.

Na het opschorten van de opkomstplicht was het niet meer mogelijk om een beroep te doen op de wet gewetensbezwaren, welke er in voorzag dat mensen die door in dienst te gaan in conflict kwamen met hun geweten een vervangende (maatschappelijke) dienstplicht mochten verrichten.

In het voorjaar van 1999 is hieromtrent publiciteit geweest maar dit heeft niet geleid tot maatregelen.

Binnen de doopsgezinde traditie speelt het vredesgetuigenis en de geweldloosheid een grote rol. In vroegere eeuwen zijn doopsgezinden vaak weggetrokken als de mannen dienst moesten doen in het leger. Sinds de wet op gewetensbezwaren militaire dienst in 1923 werd ingesteld hebben vele doopsgezinde jongemannen een beroep op die wet gedaan ook al was dat zeker in de beginjaren niet eenvoudig. Cor Inja heeft in 1925 zeven maanden in de gevangenis gezeten wegens zijn weigering in dienst te gaan.

De Doopsgezinde Vredesgroep heeft vele jaren gewetensbezwaarden begeleid in hun beroep op de wet (via het Vredesbureau) . Ook in de toetsingscommissies die de motivatie van gewetensbezwaarden moesten onderzoeken hebben doopsgezinden een grote rol gespeeld.

Op initiatief van Henk Klein Nagelvoort, doopsgezind predikant te Heerenveen heeft de Algemene Doopsgezinde SociŽteit besloten een register aan te leggen van diegenen die kenbaar willen maken dat ze gewetensbezwaren hebben tegen dienst doen in het leger mocht de overheid besluiten de opkomstplicht weer in te stellen. De doopsgezinden willen hiermee tonen dat ze solidair zijn met mensen die kiezen voor een geweldloze levenswijze.

De persoonsgegevens en motivatie van degenen die zich laten registreren zullen bewaard worden en uitsluitend op schriftelijk verzoek van de betreffende persoon zal aan derden mededeling gedaan worden van inschrijving. Er zijn geen andere rechten te ontlenen aan de inschrijving.

Wij bewaren de inschrijving voor het geval dat de opkomstplicht opnieuw wordt ingesteld. Mogelijk zal dat gebeuren in een tijd dat er sprake is van oorlogsdreiging. Ingeschrevenen kunnen dan bij een beroep op gewetensbezwaren bij het ministerie van defensie als extra ondersteuning van hun beroep aangeven dat ze ingeschreven staan in het register. Hiermee kan onderstreept worden dat de betrokkene al langer kiest voor een houding van geweldloosheid.

De aanmelding kan via internet plaatsvinden door het invullen van een on-line formulier.

Aan de ingeschrevene wordt mededeling gedaan van de inschrijving
> Organisatie
> Nieuws
> Agenda
> Discussie
> Publicaties
> Vacatures
> Mijn doopsgezind
> Opleiding
> Gemeenteopbouw
> Jeugd- en Jongerenwerk
naar boven
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam | Tel: 020-6230914 | Fax: 020-6278919 | ads@doopsgezind.nl
disclaimer | FAQ | colofon |